robot trap
logo
Hľadaj
 
Rozšírené
Voľba meny
Cena nákupu:
0,00 €

  Náš tip:
  Novinky:
  Anketa:
Hlasujte za najlepšie príslušenstvo pre iPad:

MiFi Mobile HotSpot
38 % (161080)

Tlakomer - Blood Pressure Monitor
21 % (89813)

Váha - WiFi Body Scale
21 % (86830)

Smart Baby Monitor
20 % (85627)

Počet hlasov: 423350
  Novinky cez RSS
  Twitter
Notebookshop.sk SYNETICS iGO My way GPS Palm Slovakia Brodit
  Pinterest SYNETICS
  FaceBook
© SYNETICS 2000-2023.
Všetky práva vyhradené
Leasing - NotebookShop.sk - Obchod pre mobilných profesionálov
LEASING
Prečo Leasing?

Získajte najmodernejšie technológie na leasing, vlastné zdroje investujte do podnikania.

Pre spoločnosť, ktorá si chce udržať krok s konkurenciou a špičkovú úroveň technológie, sú investície nevyhnutné, a to najmä vďaka rýchlemu napredovaniu v oblasti technologického rozvoja.

Neznamená to však bezpodmienečne, že by tým musel byť viazaný kapitál, alebo zaťažená likvidita. Je tu totiž iná, rozumnejšia možnosť: obstaranie techniky na leasing.

 

Komu je leasing určený?

Pre podnikateľov (právnické i fyzické osoby, ďalej mestá, obce, školy, neziskové organizácie), ktorí pôsobia na trhu dlhšie ako rok.

 

Prečo nakupovať na leasing?
 • Vybavenie leasingu je z časového hľadiska jednoduchšie ako vybavenie úveru.
 • Do 5000,- € bez účtovných výkazov.
 • Keďže je možná 0% akontácia, umožňuje pokryť náklady na investície až do 100% z cudzích zdrojov, šetrí likvidné prostriedky podnikateľa. Úhrady sú pravidelné a konštantné, zvyšné finančné prostriedky môže podnikateľ využiť na iné účely, t.j. neviaže prevádzkový kapitál alebo úvery.
 • Leasingové financovanie pôsobí priaznivo na peňažný tok firmy a zjednodušuje daňové a účtovné postupy.
 • Rýchlejšie premietnutie obstarávacej ceny do nákladov pri finančnom leasingu (odpis za 3 roky namiesto 4 rokov), pri classic leasingu splátky idú do nákladov v plnej výške bez ohľadu na dĺžku trvania leasingovej zmluvy.
 • Zariadenie zarába v priebehu splácania na pokrytie svojej obstarávacej ceny.

Navyše, môžete investovať v oveľa väčšom rozsahu a tým si zabezpečiť konkurenčnú výhodu. 

 

Classic Leasing
 • Doba trvania: 15 – 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 500,- € bez DPH
 • Zahrnutie splátky do nákladov v plnej výške
 • Kúpna cena: zostatková trhová hodnota

Pre koho je určený: Pre podnikateľov, ktorí si uvedomujú v dnešnej dobe rýchleho morálneho zastarania výpočtovej a kancelárskej techniky potrebu investovať do najmodernejšej techniky v pravidelných intervaloch za účelom zachovania si náskoku pred konkurenciou. Zároveň nechcú mať starosti s recykláciou, skladovaním či zobchodovaním použitej techniky. Zákazník, ak aj pôvodne zamýšľal po skončení doby leasingu predmet leasingu vrátiť, môže sa rozhodnúť odkúpiť ho.

Finančný Leasing
 • Doba trvania: 36 – 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 2 000,- € bez DPH
 • Odpisovanie predmetu leasingu za 3 roky
 • Kúpna cena: minimálna symbolická čiastka dohodnutá už pri podpise leasingovej zmluvy

Pre koho je určený: Pre podnikateľov, ktorí práve nemajú potrebnú hotovosť, alebo chcú svoje voľné prostriedky investovať radšej do predmetu svojho podnikania. Chcú si zaobstarať moderné vybavenie do firmy so zámerom po uplynutí obdobia leasingu túto techniku odkúpiť do vlastníctva za dohodnutú symbolickú cenu.

 

Výpočet leasingových splátok - Kalkulačka

 

Časté otážky - FAQ

Aký je rozdiel medzi Finančným a Classic operatívnym leasingom ?
Finančný leasing sa uzatvára na obdobie minimálne 36 mesiacov a je určený zákazníkom, ktorí po uplynutí doby leasingu chcú predmet odkúpiť do vlastníctva za vopred dohodnutú cenu
Classic operatívny leasing je určený zákazníkom, ktorí sú si vedomí potreby investovať do techniky v pravidelných intervaloch, pričom po skončení leasingu už s použitou a morálne zastaranou technikou nechcú mať žiadne starosti. Výška splátky je tu nižšia ako pri Finančnom leasingu a dĺžka leasingu začína už od 15 mesiacov.

Ako sa prejavuje rozdiel medzi Finančným a Classic operatívnym leasingom z účtovného hľadiska?
Pri finančnom leasingu zákazník predmet leasingu zaraďuje do svojho majetku a počas celého obdobia leasingu ho daňovo a účtovne musí odpisovať.
Pri Classic operatívnom leasingu zákazník o splátkach účtuje ako o jednoduchých položkách prevádzkových nákladov.

Aké doklady je potrebné predložiť k žiadosti o leasing?
do 3.500 € výpis z OR nie starší ako 6 mesiacov + kópiu OP štatutára
nad 3.500 € výpis z OR nie starší ako 6 mesiacov + kópiu OP štatutára + účtovné výkazy za posledné 2 roky (výkaz ziskov a strát + súvaha u firiem, resp. výkaz o majetku a záväzkoch + výkaz o príjmoch a výdavkoch u živnostníkov)

Aká akontácia sa vyžaduje?
štandardne nevyžadujeme akontáciu, v prípade požiadavky zákazníka akákoľvek akontácia do 60%.

Aká je odkúpna cena pri Classic operatívnom leasingu?
Je to zostatková trhová hodnota, ktorú nie je možné vyčísliť pri uzatvorení zmluvy. Jej výška bude známa až po uplynutí doby trvania leasingu.

Prečo nie je možné uzatvoriť zmluvu na finančný leasing na kratšie obdobie ako 36 mesiacov?
Obdobie minimálne 36 mesiacov pri finančnom leasingu je stanovené zákonom.

Čo znamená poplatok za užívanie predmetu leasingu?
Tento poplatok je účtovaný odo dňa prevzatia tovaru do dohodnutého začiatku obdobia leasingu, pričom za každý deň užívania je kalkulovaná 1/30 mesačnej splátky.

Prečo sú kvartálne splátky nižšie ako mesačné?
Úhrada splátok je realizovaná štandardne mesačne a keďže sa pri kvartálnych úhradách znižujú administratívne nároky, táto úspora sa premieta do splátok (1,5%).

Je nutné poistiť predmet leasingu?
Každý predmet leasingu musí byť poistený buď prostredníctvom nás alebo vlastného poistenia, ktoré však musí byť vinkulované v náš prospech (tlačivo na vyžiadanie)

Je možné si predmet leasingu poistiť vo vlastnej poisťovni?
Áno, zákazník si môže zabezpečiť poistenie predmetu vo vlastnej réžií a má 3 týždňovú lehotu, v ktorej nám musí predložiť vinkuláciu poistného plnenia v prospech leasingovej spoločnosti.

V prípade záujmu o nákup produktov na leasing nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt: 02/4564 7515 (PO-PI: 8-17:00), email: hotline@notebookshop.sk.